onsdag 31. januar 2018

Barnehageopprør i en barnehagelærers profesjons-hjerte


Et samfunn i endring og utvikling, krever en barnehage i endring og utvikling, men hvem styrer retningen?

Samfunnet er stadig i endring, men i perioder skjer det større endringer over et kortere tidsløp. De siste tiårene med stor økning i barnehagedekningen har ført til at mange aktører har fått økt sin interesse for hva morgendagens barnehage skal være. Det er mange som vil mene noe og bestemme mye, det kan være økonomer, politikere og næringslivsledere som ønsker at barnehagen blir utviklet i bestemte retninger, og det er ikke alltid utfallet er til barnas beste.


Bruk stemmen din!
I hverdagen er vi nærmest barna i mange timer i løpet av dagen, gjennom samhandling og nære relasjoner ser vi hva barna trenger på bakgrunn av faglig kunnskap og erfaring. Og som barnehagelærere besitter vi mye kunnskap hva angår barn. Det er denne kunnskapen som skal gi oss en faglig trygghet, en trygghet som er nødvendig når vi skal kommunisere med foreldre, politikere, forvaltning og med offentligheten om hva pedagogisk arbeid i barnehagen faktisk går ut på. Vi har et fagspråk, bruk det! Den fagligheten vil føre til mer anerkjennelse, noe som styrker vår profesjon, vi kan da lettere oppnå en mer avgjørende stemme når de viktige beslutningene skal bli gjort.

Vi er lekens høye beskyttere
Vi må kunne være kritiske, spesielt til press om mer skolepreget læring i barnehagen. Vi må vokte over barndommen, slik at barn skal få være barn. Leken kan være universell, den gir barnet uendelig måter å uttrykke seg på. Vi må gi barn støtte og kunne bidra til at de skal få være nysgjerrige og utforske det som fenger dem. Vi vet at leken er barns livsverden, eller barns farkost som bringer dem rundt til steder i verden som de fysisk ikke har mulighet til å nå. Det magiske med leken, er at de likevel kan ha de opplevelsene, noe som gir dem lærerike erfaringer. Vi vet at leken fører til mye læring, danning, mestring og glede for den er indre motivert. Men hvis det blir for mye styrte aktiviteter med skolepreget undervisning fører det blant annet til uro, angst og prestasjonspress som kan føre til lav selvfølelse og minsker kreativiteten da dette blir ytre motivert, det gir mindre rom for medbestemmelse og spontane og kreative innspill.

Nytt barnehageopprør
Stor økning i krav til innhold og et mer omfattende mandat krever både økt bemanning og mer plantid. Det er et økt press på læring, men når barn i barnehagealder lærer best gjennom lek i nære relasjoner, så krever dette økt bemanning. Vi trenger tid til å tilrettelegge for ulike former for lek, og dette krever mer plantid, for mange bruker en del av fritiden sin på slikt arbeid, det skal ikke være nødvendig. Det er flere barnehagefolk som krever å bli hørt og vil bidra i debatten. Vi kan se gjennom ulike former for media at det ulmer opp til et nytt barnehageopprør i det kommende 2018, der økt bemanning og plantid står på agendaen i denne debatten.

Hva er mitt bidrag nå i denne endringen eller utviklingen?
Jeg krever på min måte å bli hørt, jeg har bloggen; fagsiden småbarnspedagogikk og estetikk med tilhørende facebook side. Der deler jeg fagstoff, forskning og andres stemmer, fagsiden er også en god kanal til å få ytret min egen stemme og mine synspunkter. Med fagsiden når jeg ut til deler av samfunnet, fagfolk og til politikere, det er med på å bidra til at profesjonen samler seg til debatt slik at vi får forsterket vår stemme i de aktuelle kampsakene. Hva vil du bidra med?

Populære innlegg

Learning vs Teaching

Learning vs Teaching